☰ Menu
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach
Herb Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach

Poniedziałek 21.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sposoby

Przyjmowanie pacjentów do Szpitala i poradni

Zgłaszając się do wybranego świadczeniodawcy pacjent powinien przedstawić – oprócz potwierdzenia prawa do świadczeń – ważne skierowanie. Jest ono dokumentem wymaganym przy dostępie do badań diagnostycznych oraz świadczeń realizowanych w ramach:
- ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
- leczenia szpitalnego,
- leczenia uzdrowiskowego,
- rehabilitacji leczniczej,
- opieki nad przewlekle chorymi.
Skierowaniem do lekarza specjalisty nie jest karta informacyjna z leczenia szpitalnego, izby przyjęć, czy szpitalnego oddziału ratunkowego. Jeżeli w karcie informacyjnej wskazana jest kontynuacja leczenia, skierowanie powinien wystawić lekarz prowadzący pacjenta. Należy pamiętać, że na podstawie jednego skierowania pacjent może się zarejestrować tylko w jednej placówce udzielającej świadczeń w danym zakresie!
Skierowanie nie jest potrzebne do następujących lekarzy specjalistów:
- dermatologa,
- ginekologa i położnika,
- okulisty,
- onkologa,
- psychiatry,
- wenerologa,
- dentysty.
Skierowania nie muszą także przedstawiać następujące osoby korzystające z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:
- inwalidzi wojenni,
- osoby represjonowane,
- kombatanci,
- niewidome cywilne ofiary działań wojennych,
- chorzy na gruźlicę,
- zakażeni wirusem HIV,
- w zakresie badań dawców narządów,
- uzależnieni od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego,
- uprawnieni (żołnierze lub pracownicy) – w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych w czasie wykonywania zadań poza granicami państwa.
Skierowanie wystawia:
- na badania diagnostyczne, na świadczenia w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, na leczenie uzdrowiskowe, na rehabilitację leczniczą, opiekę długoterminową – lekarz POZ lub inny lekarz udzielający świadczeń w ramach ważnej umowy z NFZ, Jeżeli pacjent objęty opieką specjalisty wymaga wykonania  niezbędnych, dodatkowych badań diagnostycznych, skierowania na te badania wystawia świadczeniodawca udzielający świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Dotyczy to również lekarza specjalisty, do którego pacjent ma prawo zgłosić się bez skierowania.
- na badania diagnostyczne kosztochłonne (takie jak tomografia czy rezonans) – lekarz ambulatoryjnej opieki zdrowotnej będący lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego,  w tym także lekarz POZ, prowadzący leczenie pacjenta i stwierdzający potrzebę wykonania danego badania  (w przypadkach uzasadnionych medycznie).
- na leczenie szpitalne – każdy lekarz. Nie musi być to lekarz ubezpieczenia zdrowotnego!
Świadczenia udzielone pacjentowi bez skierowania – poza wymienionymi przypadkami – nie są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a ich koszty mogą obciążyć pacjenta.

Ważność skierowania
Zazwyczaj skierowanie jest ważne dopóty, dopóki istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę podjęcia działań diagnostycznych lub terapeutycznych. Zachowuje ono swoją ważność do czasu realizacji, np. poprzez ustalenie terminu przyjęcia pacjenta do szpitala.
Wyjątkami są:
- skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, które jest ważne 12 miesięcy, licząc od dnia jego wystawienia.
- skierowanie na rehabilitację leczniczą, które traci ważność, jeżeli nie zostanie zarejestrowane w zakładzie rehabilitacji w terminie 30 dni od daty wystawienia.
- skierowanie do szpitala psychiatrycznego, którego ważność wygasa po upływie 14 dni.

Listy oczekujących
Świadczenia zdrowotne powinny być udzielane według kolejności zgłoszeń w dniach i godzinach pracy świadczeniodawcy, zgodnie z harmonogramem jego pracy.
Jeżeli nie mogą być udzielone pacjentowi w dniu zgłoszenia, każda placówka realizująca świadczenia na podstawie umowy z NFZ w ramach:
- ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
- leczenia szpitalnego,
- opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień,
- rehabilitacji leczniczej,
- opieki długoterminowej,
- leczenia stomatologicznego
ma obowiązek wskazać inny termin wykonania świadczenia i umieścić pacjenta na liście oczekujących na udzielenie świadczenia. Prowadzenie takiej listy jest obowiązkiem ustawowym. Głównym celem prowadzenia wspomnianego rejestru jest zapewnienie pacjentom równego, sprawiedliwego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Ważne jest, żeby przyjęcia odbywały się zgodnie z kolejnością wpisów na liście oczekujących, a przyspieszenie przez przesunięcie na liście było spowodowane wyłącznie względami medycznymi.

- pacjenci w stanie nagłym,
- osoby, które posiadają tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy
Krwi lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu,
- inwalidzi wojenni i wojskowi,
- kombatanci (także osoby represjonowane),
- uprawnieni żołnierze i pracownicy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
mają prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza
kolejnością i powinni być przyjęci bezzwłocznie.

Lekarz kierujący pacjenta do dalszego leczenia specjalistycznego kwalifikuje go do jednej z dwóch kategorii medycznych:
- przypadek pilny – pacjent, który wymaga pilnego udzielenia świadczenia ze względu na dynamikę procesu chorobowego i możliwość szybkiego pogorszenia stanu zdrowia lub znaczącego zmniejszenia szans na powrót do zdrowia,
- przypadek stabilny – pacjent, który nie znajduje się w stanie nagłym i nie został zakwalifikowany jako przypadek pilny.

Określona kategoria medyczna ma wpływ na termin realizacji świadczenia opieki zdrowotnej!
Lekarz w szpitalu potwierdza kategorię medyczną wskazaną na skierowaniu albo sam kwalifikuje pacjenta do odpowiedniej kategorii medycznej.
Prowadzenie wpisów na listy oczekujących powinno odbywać się na bieżąco, a więc umieszczanie pacjenta na liście oczekujących powinno nastąpić w dniu jego zgłoszenia się do świadczeniodawcy.
Na liście oczekujących odnotowuje się, między innymi, następujące informacje:
- numer na liście oczekujących,
- datę i godzinę wpisu,
- i mię i nazwisko pacjenta,
- numer PESEL, a w przypadku jego braku, numer dokumentu
potwierdzającego tożsamość pacjenta,
- adres pacjenta,
- numer telefonu lub oznaczenie innego sposobu komunikacji
z pacjentem lub jego opiekunem,
- rozpoznanie lub powód przyjęcia,
- planowany termin udzielenia świadczenia,
- i mię i nazwisko osoby dokonującej wpisu wraz z jej podpisem.
Pacjenci objęci kontynuacją leczenia nie są umieszczani na listach oczekujących. !
Wpisy mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą pacjenta lub zgodą jego przedstawiciela ustawowego!
Dane o liczbie oczekujących i średnim czasie oczekiwania są przekazywane do NFZ, a następnie – w celach informacyjnych – publikowane przez oddziały Funduszu na stronach internetowych.
Po ustaleniu terminu przyjęcia pacjenta, świadczeniodawca może odnotować na skierowaniu:
- datę udzielenia świadczenia,
- rodzaj/nazwę listy oczekujących wraz z numerem kolejnym na liście
oraz
- datę dokonania wpisu na listę.
Adnotacje powinny być potwierdzone pieczęcią świadczeniodawcy oraz podpisem i ewentualnie pieczątką osoby potwierdzającej wpisanie świadczeniobiorcy na listę oczekujących.

Sposoby przyjmowania korespondencji

- rejestracja wpływu otrzymanej korespondencji,
- dekretacja wstępna korespondencji przez Dyrektora,
- realizacja spraw przez poszczególne komórki organizacyjne Szpitala zgodnie z naniesioną dekretacją.

Przyjmowanie wniosków i skarg

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, ustnie lub telefonicznie zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Wytworzył:
Mikołaj Dorosz
Udostępnił:
Mikołaj Dorosz
(2003-10-06 08:57:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Mikołaj Dorosz
(2009-10-19 14:06:33)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X